پاورپوینت کاربردی آيين‌نامه‌ حفاظتي‌ مولد بخار و ديگ‌هاي‌ آبگرم‌ - 75 اسلاید

پاورپوینت کاربردی آيين‌نامه‌ حفاظتي‌ مولد بخار و ديگ‌هاي‌ آبگرم‌ - 75 اسلاید

پاورپوینت کاربردی آيين‌نامه‌ حفاظتي‌ مولد بخار و ديگ‌هاي‌ آبگرم‌  - 75 اسلاید

پاورپوینت کاربردی آيين‌نامه‌ حفاظتي‌ مولد بخار و ديگ‌هاي‌ آبگرم‌

پاورپوینت کاربردی آيين‌نامه‌ حفاظتي‌ مولد بخار و ديگ‌هاي‌ آبگرم‌

پاورپوینت کاربردی آيين‌نامه‌ حفاظتي‌ مولد بخار و ديگ‌هاي‌ آبگرم‌

پاورپوینت کاربردی آيين‌نامه‌ حفاظتي‌ مولد بخار و ديگ‌هاي‌ آبگرم‌

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

ماده 1: الف - مولد بخار يا ديگ بخار به دستگاه يا محفظه بستهاي اطلاق ميشود كه در آن بخار آب با فشار بيشتر از فشار هواي خارج توليد ميگردد.

 ب - مولد بخار با فشار قوي يا متوسط به آن نوع از مولدهاي بخار اطلاق ميشود كه در آن حداعلاي فشار موثر مجاز بيش از يك كيلو گرم بر سانتيمتر مربع (پانزده پاوند بر اينچ مربع) باشد.

 ج - مولدهاي بخار با فشار ضعيف منحصراً به آن قسم از مولدهاي بخار اطلاق ميشود كه فشار موثر مجاز آن از يك كيلوگرم بر سانتيمتر مربع (پانزده پاوند بر اينچ مربع) تجاوز ننمايد.

 د - ديگهاي آبگرم به آن نوع از دستگاههاي گرم كننده آب اطلاق ميگردد كه فشار موثر داخلي آن از 10 كيلو گرم بر سانتيمتر مربع (150 پاوند بر اينچ مربع) تجاوز نكند و يا در صورت فشار بيشتر درجه حرارت آن از 120 درجه سانتيگراد (250 درجه فارنهايت) بيشتر نباشد در هر حال نبايد در آن بخار آب توليد شود.

پاورپوینت کاربردی آيين‌نامه‌ حفاظتي‌ مولد بخار و ديگ‌هاي‌ آبگرم‌

 

پاورپوینت کاربردی آيين‌نامه‌ حفاظتي‌ مولد بخار و ديگ‌هاي‌ آبگرم‌

 

 هـ - مقصود از فشار موثر داخلي يك دستگاه تحت فشار اضافه فشار داخل آن نسبت به هواي خارج ميباشد.

 و - واحدهاي اندازه گيري فشار در مولدهاي بخار و ديگهاي آبگرم عبارتند از آتمسفر (كيلوگرم بر سانتيمتر مربع) - پاوند بر اينچ مربع - بار و نيوتن بر ميلي متر مربع.

ماده 4: هر مولد بخار بايد داراي لوحه فلزي نصب شده شامل اطلاعات زير باشد:

 الف - نام موسسه سازنده.

 ب - شماره رديف موسسه سازنده.

 ج - سالي كه ساخته شده است.

 د - حداكثر فشار موثر مجاز.

هـ - فشار آزمايش هيدرواستاتيك.

 و - استانداردي كه ديگ آبگرم يا مولد بخار براساس آن ساخته شده است.

 ز - نوع سوخت

ماده 5: لوحه شناسايي بايد در جلوي ديگ و يا در محلي كه به سهولت قابل رويت باشد نصب گردد و علاوه بر اين مشخصات مندرج در لوحه شناسايي بايد در محل مناسب ديگري نظير اطراف دريچه آدمرو حك گردد.

ماده 9: مولد بخار بايد از داخل و خارج به وسيله بازرسان بصير كه از طرف مقام صلاحيتدار اجازه داشته باشند به ترتيب زير بازرسي گردد.

 الف - درحين ساخت.

 ب - بعد از نصب و قبل از آنكه به كارانداخته شود.

 ج - پس از هر نوع تعمير اساسي يا تجديد ساختمان و قبل از راه اندازي مجدد.

 د - منظماً در فواصل كمتر از 12 ماه.

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد بخار صادر شود مالك يا بهرهبردار موظف است براي موعد تعيينشده دستگاه را تخليه، سرد، باز و شستشو نمايد.

ماده 11: در مورد مولدهاي بخار با اجاق داخلي لازم است براي تسهيل عمل بازرسي قطعات شبكه و همچنين مقداري از آجرهاي نسوز دور دهانه و قطعات ديگري كه مزاحم بازرسي مورد نظر باشد برداشته شود.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت کاربردی آيين‌نامه‌ حفاظتي‌ مولد بخار و ديگ‌هاي‌ آبگرم‌ است

برای دانلود کل پاورپوینت کاربردی آيين‌نامه‌ حفاظتي‌ مولد بخار و ديگ‌هاي‌ آبگرم‌ از لینک زیر استفاده کنید:


دسته:

پاورپوینت کاربردی آيين‌نامه‌ حفاظتي‌ مولد بخار و ديگ‌هاي‌ آبگرم‌ - 75 اسلاید

خرید آنلاین