پاورپوینت مکتب پولگرایی متعارف - 37 اسلاید

پاورپوینت مکتب پولگرایی متعارف - 37 اسلاید

پاورپوینت مکتب پولگرایی متعارف - 37 اسلاید

 پاورپوینت مکتب پولگرایی متعارف 

پاورپوینت مکتب پولگرایی متعارف 

پاورپوینت مکتب پولگرایی متعارف 

پاورپوینت مکتب پولگرایی متعارف 

حتي هنگاميکه بازار کار تسويه ميشود (يعني مازاد تقاضا ومازاد عرضه وجود ندارد)، مقداري بيکاري وجود خواهد داشت زيرا همواره افرادي هستند که شغلهاي خود را تغيير داده و به دنبال شغل جديد ميباشند (يعني oe در نمودار 6-4) ليپسي ميگويد: که اگر چه بيکاري در واکنش به مازاد تقاضاي مثبت، کاهش مييابد (بعنوان مثال، مشاغل جديد را سادهتر ميتوان پيدا نمود) اما بيکاري فقط بطور جانبي به صفر ميرسد. به عبارت ديگر افزايش مازاد تقاضاي کار همراه است با کاهشهاي به مراتب کمتري در بيکاري. با ترکيب اين دو رابطه مفروض، ليپسي توانست يک توجيه اقتصادي براي وجود رابطه غيرخطي بين نرخ تغيير دستمزد پولي و بيکاري که در نمودار

 4-4 نشان داده شده است، ارائه نمايد.

پاورپوینت مکتب پولگرایی متعارف 

 

با رجوع به قسمت (b) اين نمودار معلوم مي شود که درآمد متناسب با اشتغال کامل، سازگار با قيمتهاي با ثبات است (يعني ). بدنبال يک محرک حقيقي انبساطي، منحني IS به راست از
      به      انتقال مي
يابد و درآمد حقيقي به بالاتر از اشتغال کامل يعني از      به     افزايش مييابد.

با رجوع به قسمت (b) نمودار 7-4 بديهي است که همچنانکه درآمد حقيقي به بالاتر از اشتغال کامل افزايش مييابد، تورم به   افزايش مييابد و همراه با افزايش قيمتها، ارزش حقيقي حجم پول کاهش مييابد که منحني LM را از       به      انتقال ميدهد و اقتصاد به اشتغال کامل برميگردد (يعني تقاطع     و      ) در اشتغال کامل، « قيمتهاي باثبات» برقرار ميشود، يعني         به  در قسمت (b) اين نمودار 7-4 مي رسيم.

پاورپوینت مکتب پولگرایی متعارف 

 

 

منحني فيليپس توسط بسياري از کينزي ها بدين صورت تفسير شد که دلالت بر مبادله با ثبات در بلند مدت دارد و بيانگر تصويري از ترکيبات ممکن تورم _ بيکاري است که بر مبناي آن مي توان دست به انتخاب سياست اقتصادي زد.

در اواخر دهه 1960 و اوايل دهه 1970هم تورم و هم بيکاري شروع به افزايش کرده بودند.

رابطه باثبات بين تورم و بيکاري توسط فريدمن و فلپس به چالش کشيده شد. هر دوآنها وجود مبادله دائمي بين تورم و بيکاري را رد نمودند. مشکل منحني فيليپس اوليه اين است که درآن، تعيين نرخ تغيير دستمزد پولي کاملاً مستقل از نرخ تورم است و اين بنوبه خود دلالت بر اين دارد که کارگران غيرعقلايي بوده و دچار توهم پولي کامل هستند. بدين معني که تصميمات مربوط به عرضه کارشان را بر مبناي دستمزد پولي قرار مي دهند که کاملاً مستقل است از آنچه که براي قيمت رخ مي دهد.

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت مکتب پولگرایی متعارف  است؛

برای دانلود کل پاورپوینت مکتب پولگرایی متعارف  از لینک زیر استفاده کنید:


دسته:

پاورپوینت مکتب پولگرایی متعارف - 37 اسلاید

خرید آنلاین