پاورپوینت عدم مطابقت حقوقي كالا و ضمانت اجرايي آن در كنوانسيون وين و حقوق ايران - 18 اسلاید

پاورپوینت عدم مطابقت حقوقي كالا و ضمانت اجرايي آن در كنوانسيون وين و حقوق ايران - 18 اسلاید

پاورپوینت عدم مطابقت حقوقي كالا و ضمانت اجرايي آن در كنوانسيون وين و حقوق ايران - 18 اسلاید

پاورپوینت عدم مطابقت حقوقي كالا و ضمانت اجرايي آن در كنوانسيون وين و حقوق ايران

پاورپوینت عدم مطابقت حقوقي كالا و ضمانت اجرايي آن در كنوانسيون وين و حقوق ايران

پاورپوینت عدم مطابقت حقوقي كالا و ضمانت اجرايي آن در كنوانسيون وين و حقوق ايران

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

فصل اول: كليات

فصل دوم : حقوق و ادعاهاي ثالث نسبت به مبيع در کنوانسیون

فصل سوم : حقوق و ادعاهاي ثالث نسبت به حقوق مالكيت معنوي در کنوانسیون

 فصل چهارم : بررسي عدم مطابقت حقوقي كالا در حقوق ايران

 

 

 

lفصل دوم : حقوق و ادعاهاي ثالث نسبت به مبيع
دسته:

پاورپوینت عدم مطابقت حقوقي كالا و ضمانت اجرايي آن در كنوانسيون وين و حقوق ايران - 18 اسلاید

خرید آنلاین