پاورپوینت آشنایی با فرآیند گرایی و مدیریت فرآیند در سازمان - 23 اسلاید

پاورپوینت آشنایی با فرآیند گرایی و مدیریت فرآیند در سازمان - 23 اسلاید

پاورپوینت آشنایی با فرآیند گرایی و مدیریت فرآیند در سازمان - 23 اسلاید

پاورپوینت آشنایی با فرآیند گرایی و مدیریت فرآیند در سازمان

پاورپوینت آشنایی با فرآیند گرایی و مدیریت فرآیند در سازمان

پاورپوینت آشنایی با فرآیند گرایی و مدیریت فرآیند در سازمان

پاورپوینت آشنایی با فرآیند گرایی و مدیریت فرآیند در سازمان

تعریف گردش کار  (Workflow)

نرم افزاری است که فرآیندهای کسب و کار را به نحوی اتوماتیک می کند که اسناد، اطلاعات یا وظایف از جایی به جای دیگر بر اساس رویه ها یا مقرراتی جریان می یابد.
دسته:

پاورپوینت آشنایی با فرآیند گرایی و مدیریت فرآیند در سازمان - 23 اسلاید

خرید آنلاین