پاورپوینت کاربردی اسید های نوکلئیک - 63 اسلاید

پاورپوینت کاربردی اسید های نوکلئیک - 63 اسلاید

پاورپوینت کاربردی اسید های نوکلئیک - 63 اسلاید

پاورپوینت کاربردی اسید های نوکلئیک - 63 اسلاید

پاورپوینت کاربردی اسید های نوکلئیک - 63 اسلاید

پاورپوینت کاربردی اسید های نوکلئیک - 63 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

پاورپوینت کاربردی اسید های نوکلئیک - 63 اسلاید  بازهای پورینی فرعی

2و2-دی متیل گوانین

1-متیل گوانین

6و6 دی متیل آدنین

هیپو گزانتین

گزانتین

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت کاربردی اسید های نوکلئیک - 63 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت کاربردی اسید های نوکلئیک - 63 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


دسته:

پاورپوینت کاربردی اسید های نوکلئیک - 63 اسلاید

خرید آنلاین