پاورپوینت تخلفات اداري چيست - 85 اسلاید

پاورپوینت تخلفات اداري چيست - 85 اسلاید

پاورپوینت تخلفات اداري چيست  - 85 اسلاید

پاورپوینت تخلفات اداري چيست

پاورپوینت تخلفات اداري چيست

پاورپوینت تخلفات اداري چيست

پاورپوینت تخلفات اداري چيست

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

 قانون رسيدگي به تخلفات اداري

قانون رسيدگي به تخلفات اداري مشتمل بر 4 فصل ، 27 ماده و 29 تبصره است كه در جلسه روز يكشنبه 1372.9.07 مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1372.9.17 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده و به شرح ذيل مي باشد :
فصل اول : تشكيلات و حدود وظايف ( مواد 1 الي 7  و داراي  9 تبصره )
فصل دوم : تخلفات اداري ( ماده 8 )
فصل سوم : مجازات ها ( مواد 9 الي 17 و داراي 12 تبصره )
فصل چهارم : ساير مقررات ( مواد 18 الي 27 و داراي 8 تبصره )

پاورپوینت تخلفات اداري چيست

پاورپوینت تخلفات اداري چيست

قانون رسيدگي به تخلفات اداري ‌

فصل اول - تشكيلات و حدود و وظايف

ماده 1 - به منظور رسيدگي به تخلفات اداري در هر يك از دستگاه هاي مشمول اين قانون هيأت هايي تحت عنوان "هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان " تشكيل خواهد شد.  هيأت هاي مزبور شامل هيأت هاي بدوي و تجديد نظر مي باشد.

قانون رسيدگي به تخلفات اداري

‌فصل اول - تشكيلات و حدود و وظايف

ماده 4 - صلاحيت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان با هيات بدوي است و آراء صادره در صورتي كه قابل تجديد نظر نباشد از تاريخ ابلاغ ، قطعي و لازم الاجرا است ، در مورد آرايي كه قابل تجديد نظر باشد هر گاه كارمند ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ راي درخواست تجديد نظر نمايد، هيات تجديد نظر مكلف به رسيدگي است .

 آراي هيات تجديد نظر از تاريخ ابلاغ قطعي و لازم الاجرا است .

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت تخلفات اداري چيست است؛

برای دانلود کل پاورپوینت تخلفات اداري چيست از لینک زیر استفاده کنید:


دسته:

پاورپوینت تخلفات اداري چيست - 85 اسلاید

خرید آنلاین