پاورپوینت تابع خطی - 14 اسلاید

پاورپوینت تابع خطی - 14 اسلاید

پاورپوینت تابع خطی  - 14 اسلاید

پاورپوینت تابع خطی

پاورپوینت تابع خطی

پاورپوینت تابع خطی

پاورپوینت تابع خطی

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

تابع خطی

هر تابع که بتوان آن را به شکل خط y=ax+b نمایش داد یک تابع خطی نامیده می شود

این توابع یک به یک هستند و معکوس پذیرند . دامنه و برد آن ها R است. البته باید دقت کنیم که ممکن است یک تابع خطی بخشی از یک تابع باشد. در این صورت دامنه و برد توابع همه ی مجموعه اعداد حقیقی نخواهد بود.

 

تابع قدر مطلقی

تابعی که هر مقدار دامنه را به قدر مطلق آن  نظیر کند تابع قدر مطلق نامیده می شود. تابع قدر مطلق را با f(x)=\x\ نمایش می دهیم. این توابع یک به یک نیستند پس وارون پذیر هم نیستند.

نکته : در حالت کلی در توابع قدرمطلقی                              داریم :

پاورپوینت تابع خطی

 

پاورپوینت تابع خطی

 

1- در صورتی که a مثبت باشد نمودار به صورت V و اگر a منفی باشد نمودار به صورت      می باشد

2- راس نمودار در نقطه (b,c  ) است

2) اگر یک تابع رادیکالی در صورت بود : عبارت زیر رادیکال را بزرگتر یا مساوی صفر قرار می دهیم و نامعادله را حل می کنیم  سپس ریشه های مخرج را به دست می آوریم و در نهایت اشتراک جواب صورت و مجمو عه اعداد مخالف ریشه های مخرج جواب است .

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت تابع خطی است

برای دانلود کل پاورپوینت تابع خطی از لینک زیر استفاده کنید


دسته:

پاورپوینت تابع خطی - 14 اسلاید

خرید آنلاین